Filters
Пребарување
ГЕОДАТА ИНЖЕНЕРИНГ

ОСНОВНА ДЕЈНОСТ

ГЕОДАТА ИНЖЕНЕРИНГ - ДРУШТВО ЗА ГЕОДЕТСКИ РАБОТИ И ИНЖЕНЕРИНГ

- Нумерички податоци
- Физичка делба
- Етажен премер
- Снимање на објекти
- Протокол за објект
- Топографско снимање на терен
- Ажурирање на геодетски подлоги
- Пресметување на земјени маси
- Судски вештачења  

ГЕОДАТА ИНЖЕНЕРИНГ

Контакт информации

Адреса

Улица: Бул. Едвард Кардељ бр. 11-1/2,
1430 Кавадарци
Град: Кавадарци
Држава: Македонија


Социјални медиуми

Лице за контакт

Винко Ставров


Мапа